ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อ 
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแ 
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-la 
  • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-bidding) 
  • ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาเก็บขยะ ปีงบประมาณ 2563) 
  • ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรือง ขายทอดตลาด