smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


E-service

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :: จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี 
-:-  ข่าวประชาสัมพันธ์ :: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 เรื่องมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสัมสิทธิเป็นช้างบ้าน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบฯ2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้สำหรับผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปีงบ พ.ศ.2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัย ประจำปี 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) พร้อมแจกพันธุ์กล้าไม้ จำนวน 500 กล้า
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงปกติถนนในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศครั้งที่ 2) 
-:- ยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ม.4 เชื่อม ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป 
-:- ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนม.4 เชื่อมม.3 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 65 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 65 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง) 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 65 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง) 

คลองล้องบ่าม่วง หมู่ที่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วัดขัวมุง
กระดาษสา
จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ
จักสานไม้ไผ่ นายสมควร
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:-  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
785
เดือนที่แล้ว
3,795
ปีนี้
34,099
ปีที่แล้ว
62,267
ทั้งหมด
275,758
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 80 69 785 3,795 34,099 62,267 275,758 3.235.140.84