smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


E-service

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คำสั่งอำเภอสารภี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ครั้งที่ 4 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การสร้างเกาะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด19  กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(ครั้งแรก)
ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอสารภี พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงครั้งแรก
ประมวลภาพบรรยากาศร่วมแสดงความยินดีต่อ นายบุญธรรม บุญหมื่น ในโอกาสรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกเหนือ ห 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราช 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 เลียบลำเหมืองพญาคำ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay)  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป 
-:- ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ)  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 10 

วัดขัวมุง
วัดปากเหมือง
วัดป่าเดื่อ
กระดาษสา
จักสานไม้ไผ่ นายตั๋น
จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,831
เดือนที่แล้ว
4,996
ปีนี้
29,048
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
208,440
ไอพี ของคุณ
35.170.64.36
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 43 118 2,831 4,996 29,048 53,234 208,440 35.170.64.36