smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA


E-service

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 
-:- คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภีอำเภอสารภี 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ยาเสพติดรู้เร็วรักษาเร็วหายเร็ว และ สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ..2564
เทศบาลตำบลขัวมุง จัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และแจกเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการฯ
ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ ที่กักตัวอยู่ที่ โรงงานลุกชิ้นหมู่ที่ 2
รับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19
กิจกรรม "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายน ประจำปี 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาด (ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดฯ)  
-:- ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกเหนือ ห 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราช 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 เลียบลำเหมืองพญาคำ) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป 
-:- ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ)  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 10 

สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วัดขัวมุง
วัดปากเหมือง
กระดาษสา
จักสานไม้ไผ่ นายตั๋น
จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
4,101
เดือนที่แล้ว
5,283
ปีนี้
50,173
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
229,565
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 106 161 4,101 5,283 50,173 53,234 229,565 3.235.179.111