smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลขัวมุง

เทศบาลตำบลขัวมุง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-103692

เทศบาลตำบลขัวมุง053-429622  
โทรสาร 053-439007
นากยกเทศมนตรีต่อ 14
ปลัดเทศบาลต่อ 18
นักวิชาการศึกษาต่อ 13
ประชาสัมพันธ์ต่อ 16
สำนักปลัดต่อ 12
กองคลังต่อ 17
กองช่างต่อ 15