smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<

นายสมชาย ดวงทวี
ปลัดเทศบาลตำบลขัวมุงนายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุงนางมะลิวัลย์ แสนจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสิทธิชัย รุ่งศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวคันธรส อยู่คง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาวลลิตา ปวะบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา