ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย ดวงทวี
ปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง
นางมะลิวัลย์ แสนจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสิทธิชัย รุ่งศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกรภัทร อินตา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาวนวราห์ เรือนคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา