ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
          เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
26 พฤศจิกายน 2561

         ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ยากจนตำบลขัวมุง วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง
13 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุงร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) ในวันที่  23  ตุลาคม  2561  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  นำโดยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง
12 พฤศจิกายน 2561

           เทศบาลตำบลขัวมุง  ได้จัดกิจกรรม 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2561(ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) ร่วมกับทางอำเภอสารภี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด  ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  บรมนาถบพิตร 
12 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง โดยมีวัตถุประสงคฅ์ เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ในแนวทางประชารัฐ โดยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยชุมชน และรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารปละเปลือกผลไม้ การทำขยะเปียก การคัดแยกขยะ รีไซเคิลในครัวเรือนให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน และเป็นชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง และสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานต่อไป
07 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสุขภาพตำบลขัวมุง
28 กรกฎาคม 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุงร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28 กรกฎาคม 2561

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ร่วมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสะพานพระเจ้าพรหมมหาราชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
06 กรกฎาคม 2561

       
ประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2561 และประชุมประชาคมตำบล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลขัวมุง  และได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการประชาคม
08 พฤษภาคม 2561

         เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลขัวมุง  โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนในวัน ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
07 พฤษภาคม 2561

  เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ในวันที่ 20 เมษายน 2561 นายถนอม กุยแก้ว ท่านปลัดอาวุโสอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน 
20 เมษายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลขัวมุงเพื่อเป็นการแสดงเคารพนับถือต่อผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุตลอดจนผู้นำชุมชนในตำบลขัวมุง ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลขัวมุง
17 เมษายน 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลขัวมุง  และได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการประชาคม
17 เมษายน 2561

        เทศบาลตำบลขัวมุงจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ โณงเรียนวัดขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชัยงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการถายในตำบล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งช่วยลดค่าคองชีพให้แก่ประชาชน โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากและได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น
20 มีนาคม 2561

         
         วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลขัวมุง  และได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการประชาคม ให้เทศบาลมีแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีแผนการดำเนินงาน มีการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง
08 กุมภาพันธ์ 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1