smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลืมเด็กไว้ในรถรับ - ส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว หรือรถรับ - ส่งของโรงเรียน ซึ่งเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งมากขึ้น จากการลืมเด็กในรถจนทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ นำไปสู่การเสียชีวิต ด้วยสาเหตุดังกล่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง เล็งเห็นว่าควรจัดโครงการให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยในสังกัด เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดจนมีความสูญเสียขึ้นอีก ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง หมู่ที่ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลขัวมุงให้ความรู้แก่ครูและเด็ก ๆ 

22 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง ดำเนินการโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดทุกวันพุธของแต่ละเดือน และเดือนตุลาคม 2563 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานที่ ณ หมู่ที่ 2 วัดศรีมูลเรือง ตำบลขัวมุง 

21 ตุลาคม 2563

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ร่วมส่งมอบบ้านให้ นายถนอม ทองทิพย์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ต.ขัวมุง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2563

14 ตุลาคม 2563

นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมด้วยประธานสภา และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยในช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสายกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุงได้กำหนดดำเนินการโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดแต่ละเดือน และเดือนกันยายน 2563 กำหนดให้เป็นวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง โดยได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด จากการที่ได้ทำความสะอาด ทำให้บริเวณรอบ ๆ วัดสะอาดขึ้น

21 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2562 ได้อย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง โดยได้เชิญ ผอ.เพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง โดยท่านเป็นเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่านปลัดสมชาย ดวงทวี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้มอบหมายให้นางสาวลลิตา ปวะบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

21 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน (เด็กดีวิถีพุทธ) ณ วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย

18 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง จัดทำโครงการอบรมความรู้อาหารปลอดภัยทำอย่างไรให้ปลอดโรค ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการด้านสุขภาพทักษะในการจัดประสบการณ์อาหาร 5 หมู่ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านอาหาร โดยมีท่านปลัดสมชาย ดวงทวี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

11 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลขัวมุงได้กำหนดดำเนินการโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน และเดือนสิงหาคม 2563 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง จากการที่ได้ทำความสะอาด ทำให้บริเวณรอบ ๆ วัดสะอาดขึ้น 

26 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง โดยเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เล็กจะเป็นการง่ายกว่าการมาเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนเป็นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เหมือนคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก” และเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมลงในจิตใจของเด็ก ๒. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบวินัยในตนเอง ๓. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีค่านิยมที่พึงประสงค์ และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรมะ และมีกิจกรรมใส่บาตร

11 สิงหาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลขัวมุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำแม่กวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสารภี ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.สันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลป่าบง พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อำเภอสารภี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม

30 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุงได้กำหนดดำเนินการโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน และเดือนกรกฎาคม 2563 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 วัดขัวมุง เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลขัวมุง จึงดำเนินการเข้าไปพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดขัวมุง หมู่ที่ 5 จากการที่ได้ทำความสะอาด ทำให้บริเวณรอบ ๆ วัดสะอาดขึ้น

 

22 กรกฎาคม 2563

ด้วย เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว จึงกำหนดให้เป็นวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านปลัดสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง ถวายเทียนพรรษา

03 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยเดือนมิถุนายน 2563 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 9 ตำบลขัวมุง

24 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โดยมีการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยเดือนเมษายน 2563 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ณ วัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง

30 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1