ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ตำบลขัวมุงในวันที่ 16 มีนาคม 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง

 27 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลขัวมุง มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง นั้น

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้มีการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่รวมตัวของประชาชนจำนวนมาก โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรงดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ฯ ในพื้นที่ตำบลขัวมุง

17 มีนาคม 2563

   ตามที่อำเภอสารภีได้แจ้งการจัดกิจกรรมประกาศเจนนารมณ์  "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" ขึ้น ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพลังมวนชน เข้าร่วมกิจกรรม ตำบลละ 20 คน และให้เทศบาลทุกแห่งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เทศบาลละ 30 ชิ้น เข้าร่วมกิจกรรม

03 มีนาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

19 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เรียนรู้ที่จะรู้จักการปฎิบัติตามกฏกติกา รู้จักแพ้และชนะ มีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมของตำบลขัวมุงและประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง โดยมีท่านปลัดสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธาน และนางสมหญิง วิชามูล ครู คศ.1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง กล่าวรายงาน

11 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องด้วยเด็กที่มีอายุในวัยช่วง 0-5 ปี การสร้างเซลล์ประสาทและใยสมองของเด็กจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากได้รับแรงกระตุ้นและส่งเสริมอย่างถูกต้อง เด็กจะมีความเฉลียวฉลาดและมีพัฒนาการรุดหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กในวัยนี้อย่างมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ หมู่บ้านลึกลับ ในวันที่ 19 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนวัดขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ จัดเวทีแสดงความสามารถและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย เปิดงานโดย นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

 

17 มกราคม 2563

ด้วย เทศบาลตำบลขัวมุง มีโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อันดีงามและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง

โดยในช่วงเช้าเป็นการอบรมการทำผางประทีป 

ช่วงบ่ายเป็นการอบรมการทำโคมยี่เป็ง

ช่วงกลางคืน เป็นการประกวดทำกระทงฝีมือ และกิจกรรมการแสดง ฯลฯ

14 พฤศจิกายน 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประกอบกับได้รับแจ้งจากอำเภอสารภีว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง ในวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562

30 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "สมเด็จพระปิยะมหาราช" ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

24 ตุลาคม 2562

              คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง และผู้นำชุมชนตำบลขัวมุง นำโดยท่านพระครูปลัดนิพนธ์  ภูริวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดป่าเดื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขัวมุง

โดยมีกำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

        กิจกรรมภาคเช้า        - จัดฝึกอบรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา เช่น การทำกระทง การทำผางประทีป ฯลฯ

        กิจกรรมภาคกลางคืน  - การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากทุกกลุ่มองค์กรในตำบลขัวมุง

                                   - การประกวดกระทงสวยงาม (ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 กระทง)

                                   - การแสดงรำวงย้อนยุค

17 ตุลาคม 2562

ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลขัวมุง เข้ารวมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

15 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง นำโดยนายสะอาด อินจันต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง และผู้อำนวยการ รพ.สต.ขัวมุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลขัวมุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสารภี เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดวิ่งในพื้นที่ตำบล กำหนดเส้นทางและอำนวยความสะดวกในการวิ่งภายในเขตพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

07 ตุลาคม 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายสะอาดอินจันต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เข้าร่วมการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด ภายใต้โครงการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส. โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยเดือนกันยายน 2562 กำหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ณ วัดหัวดง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง

25 กันยายน 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายสะอาด อินจันต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดอุทุมพราราม ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

31 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1