smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าที่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้ใช้น้ำแต่ละลำแหมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เนื่อง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ.ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี)
28 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมทำบุญปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำในอำเภอสารภี,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะคุณครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำในอำเภอสารภี  บริเวณ สะพาน 1 บ้านน้ำโจ้ เนื่องในวันวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 43 ปี
21 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมแขวนโคมล้านนาและจุดผางประทีบ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันศุกร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 19.00 น.  นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลขัวมุง
โดยกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟล้านนา มีการประดับแสงของผางประทีปสว่างไสวไปทั่วอย่างสวยงาม เพื่อร่วมสืบสานจารีตประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
19 พฤศจิกายน 2564

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย ดวงทวี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ  พร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 คน  ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ปฎิบัติเป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเค่งคัด 

14 พฤศจิกายน 2564

การรับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.30 น. นายสมชาย ดวงทวี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณืการเลือกตั้งจากเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวนทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้ง พร้อมประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ )

14 พฤศจิกายน 2564

มอบบัตรเลือกพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ดวงทวีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ มอบบัตรเลือกพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอสารภี ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

13 พฤศจิกายน 2564

ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ดวงทวี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ทศพล  อะทาโส วิทยากร การฝึกอบรม พร้อมต้อนรับ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอสารภี ที่จะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

12 พฤศจิกายน 2564

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบหมายให้พนักงานเจ้าพน้าที่เทศบาลฯ คอยอำนวยความสะดวกในการดูแลและลงทะเบียนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมจัดตารางบริการรถราง รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 11,15,18,22,23,24, เดือน พฤศจิกายน 2564 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง   

11 พฤศจิกายน 2564

ร่วมประชุมซักซ้อม การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ดำเนินงานการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ดวงทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง พร้อม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อม การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

05 พฤศจิกายน 2564

ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผอ. รพ.สต.ขัวมุง และผู้นำในท้องที่ ให้การต้อนรับ นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว (ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ) จาก รพ.สนาม ก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาในการส่งตัวกลับสู่ชุมชน

03 พฤศจิกายน 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อวัดปากเหมืองและวัดป่าเดื่อ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในตำบล ณ วัดปากเหมือง และวัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง

28 ตุลาคม 2564

ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตที่1 ต.ขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ดวงทวี ผู้อำนวยการการเลือกประจำเทศบาลตำบลขัวมุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับบัตรเลือกตั้ง ตรวจนับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ไปรณีย์ไทย เพื่อตรวจสอบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

27 ตุลาคม 2564

ทำความสะอาดตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งตัว (Community Lsolation : CI ),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ขัวมุง  ร่วมทำความสะอาด สถานที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยสารภี ตำบลขัวมุง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งตัว (Community Lsolation : CI ) 

26 ตุลาคม 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งตัว (Community Lsolation : CI ),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอสารภี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ขัวมุง  ร่วมประชุมประชาคมและออกตรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยสารภี ตำบลขัวมุง เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลขัวมุง (Community Isolation : CI)

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง

25 ตุลาคม 2564

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ..2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม บุญหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย  เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  

            ร่วมกิจกรรมปลูกต้นชาฮกเกี้ยนตลอดข้างทางถนน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 ซึ่ง ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือกำหนดจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ และต้องการพื้นฟูธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งยังเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (231 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
171
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 171 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52