ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                 ด้วย เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับวัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

                 เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดป่าเดื่อทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยเดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดให้เป็นวันพุธ
ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง

01 สิงหาคม 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง เป็นห่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลขัวมุง ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ,พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และตามพระราชบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดจากโรคติดต่อและโรคระบาดเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง

01 พฤษภาคม 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมใจกันจัดเตรียมเครื่องสุมา เครื่องสักการะ อันประกอบด้วย หมากสุ่ม หมากเบ็ง พวงดอกมะลิ น้ำอบ น้ำหอม น้ำขมิ้นส้มป่อย ร่วมกันตั้งขบวน แห่เครื่องสุมมา เครื่งสักการะ ร่วมกันทำพิธีสระเกล้าดำหัว กล่าวคำขอขมา ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ดำหัวป้อเมืองสารภีและรับพรจากท่านนายอำเภอสารภี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 

17 เมษายน 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองคืกรภาคประชาชน มวลชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง จัดงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียติ ผู้สูงอายุดีเด่นในด้านต่างๆ และพัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลขัวมุง

10 เมษายน 2562

            เทศบาลตำบลขัวมุงได้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และค่าPM 2.5  สูงเกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุงและทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง ทางเทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินการจดหาหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลขัวมุงทุกท่าน  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลขัวมุง

02 เมษายน 2562

            เทศบาลตำบลขัวมุงได้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า และเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเกษตรของประชาชน ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระแสลมที่อ่อนกำลังไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ระบายออกจากพื้นที่ได้ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และค่าPM 2.5  สูงเกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุงและทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง ทางเทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย โดยในรอบแรกนั้นได้แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และะเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง จำนวน 1,360 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลขัวมุง

28 มีนาคม 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
26 พฤศจิกายน 2561

         ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ยากจนตำบลขัวมุง วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง
13 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุงร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) ในวันที่  23  ตุลาคม  2561  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  นำโดยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง
12 พฤศจิกายน 2561

           เทศบาลตำบลขัวมุง  ได้จัดกิจกรรม 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2561(ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) ร่วมกับทางอำเภอสารภี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด  ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  บรมนาถบพิตร 
12 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง โดยมีวัตถุประสงคฅ์ เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ในแนวทางประชารัฐ โดยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยชุมชน และรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารปละเปลือกผลไม้ การทำขยะเปียก การคัดแยกขยะ รีไซเคิลในครัวเรือนให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน และเป็นชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง และสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานต่อไป
07 พฤศจิกายน 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสุขภาพตำบลขัวมุง
28 กรกฎาคม 2561

          เทศบาลตำบลขัวมุงร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28 กรกฎาคม 2561

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ร่วมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสะพานพระเจ้าพรหมมหาราชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
06 กรกฎาคม 2561

       
ประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2561 และประชุมประชาคมตำบล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลขัวมุงได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลขัวมุง  และได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการประชาคม
08 พฤษภาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1