ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุและเด็กเล็กในตำบลขัวมุง

            เทศบาลตำบลขัวมุงได้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า และเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเกษตรของประชาชน ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระแสลมที่อ่อนกำลังไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ระบายออกจากพื้นที่ได้ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และค่าPM 2.5  สูงเกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุงและทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง ทางเทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย โดยในรอบแรกนั้นได้แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และะเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง จำนวน 1,360 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลขัวมุง


 
28 มีนาคม 2562