ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
          เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง โดยมีวัตถุประสงคฅ์ เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ในแนวทางประชารัฐ โดยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยชุมชน และรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารปละเปลือกผลไม้ การทำขยะเปียก การคัดแยกขยะ รีไซเคิลในครัวเรือนให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน และเป็นชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง และสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานต่อไป

 
07 พฤศจิกายน 2561