ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

          เทศบาลตำบลขัวมุง เป็นห่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลขัวมุง ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ,พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และตามพระราชบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดจากโรคติดต่อและโรคระบาดเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง


 
01 พฤษภาคม 2562