ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เรียนรู้ที่จะรู้จักการปฎิบัติตามกฏกติกา รู้จักแพ้และชนะ มีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมของตำบลขัวมุงและประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง โดยมีท่านปลัดสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง เป็นประธาน และนางสมหญิง วิชามูล ครู คศ.1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง กล่าวรายงาน


 
11 กุมภาพันธ์ 2563