ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน"

   ตามที่อำเภอสารภีได้แจ้งการจัดกิจกรรมประกาศเจนนารมณ์  "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" ขึ้น ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพลังมวนชน เข้าร่วมกิจกรรม ตำบลละ 20 คน และให้เทศบาลทุกแห่งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เทศบาลละ 30 ชิ้น เข้าร่วมกิจกรรม


 
03 มีนาคม 2563