ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แจ้งงดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลขัวมุง มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง นั้น

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้มีการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่รวมตัวของประชาชนจำนวนมาก โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรงดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ฯ ในพื้นที่ตำบลขัวมุง


 
17 มีนาคม 2563