smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการอบรมความรู้อาหารปลอดภัยทำอย่างไรให้ปลอดโรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง จัดทำโครงการอบรมความรู้อาหารปลอดภัยทำอย่างไรให้ปลอดโรค ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการด้านสุขภาพทักษะในการจัดประสบการณ์อาหาร 5 หมู่ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านอาหาร โดยมีท่านปลัดสมชาย ดวงทวี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


 
11 กันยายน 2563