smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการพัฒนาผู้เรียน (เด็กดีวิถีพุทธ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน (เด็กดีวิถีพุทธ) ณ วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย


 
18 กันยายน 2563