smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการพัฒนาบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2562 ได้อย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง โดยได้เชิญ ผอ.เพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง โดยท่านเป็นเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่านปลัดสมชาย ดวงทวี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้มอบหมายให้นางสาวลลิตา ปวะบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


 
21 กันยายน 2563