smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<      เทศบาลตำบลขัวมุง เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552
       โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาลตำบล
        สภาเทศบาลตำบลนั้น เป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กฎหมายได้กำหนดให้สภาเทศบาลตำบลขัวมุงมีสมาชิกได้ 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
        โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะมีหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติทั่วไป กล่าวคือหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ซึ่ง ได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเป็นกรรมการสภา การเปิดอภิปราย
        สภาเทศบาลตำบลขัวมุง มีประธานสภา 1 คน รองประธานสภาอีก 1 คน ประธานสภานอกจากหน้าที่โดยตรงในการเป็นประธานในที่ประชุมสภาแล้ว ยังเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินับว่าเป็นคนสำคัญของท้องถิ่นคนหนึ่ง
       ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบล ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้รูปแบบของเทศบาลตำบลในประเทศไทยทุกแห่งใช้แบบเดียวกันคือ แบบคณะผู้บริหารและสภา การใช้แบบคณะรัฐมนตรีก็มาจากสภา ซึ่งหมายถึงฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก (Majority) ในสภาได้ ระบบเทศบาลตำบลก็เช่นเดียวกัน แบบที่ใช้กับเทศบาลตำบลก็ใช้แบบผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารเทศตำบลก็คือ นายกเทศมนตรีตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและนายกเทศมนตรีตำบลสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และเลขานุการเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งโดยลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปในทำนอง รัฐโดยระบบรัฐสภา (Parliamentary System)

 ลักษณะที่ตั้ง จำนวนพื้นที่และอาณาเขต
        เทศบาลตำบลขัวมุง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10.257 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลขัวมุงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
        ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลดอนแก้ว    อำเภอสารภี
        ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลสันทราย    อำเภอสารภี
        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลท่ากว้าง    อำเภอสารภี
        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลสบแม่ข่า    อำเภอหางดง

ลักษณะการปกครอง เทศบาลตำบลขัวมุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเดื่อ            หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายก้อม         หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง          หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะโอ
หมู่ที่ 5 บ้านขัวมุง              หมู่ที่ 6 บ้านหัวดง                  หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง                หมู่ที่ 8 บ้านไร่ดง
หมู่ที่ 9 บ้านเดื่องกเหนือ      หมู่ที่ 10 บ้านเดื่องกใต้

การศึกษา
        ในพื้นที่เทศบาลตำบลขัวมุง มีสถานการศึกษาจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง และโรงเรียนบ้านปากเหมือง

โบราณสถานที่สำคัญ
1. วันป่าเดื่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1          2. วัดศรีมูลเรือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3           3. วัดปากเหมือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
4. วัดขัวมุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5            5. วัดหัวดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7                6. วัดไร่ดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
7. วัดอุทุมพราราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9

วัฒนธรรมและประเพณี

        ในพื้นที่เทศบาลตำบลขัวมุงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญและมีลักษณะการดำรงชีวิตของประชาชนเหมือนชาวเชียงใหม่ทั่วไปซึ่งประเพณีที่สำคัญได้แก่ เดือนเมษายนหรือเดือนเจ็ด ตามการนับเดือนของชาวล้านนามีประเพณีที่โดดเด่นคือ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนนี่เป็งคือ ประเพณียี่เป็งหรือการลอยกระทง