smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์        ประชาชนในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์        ประชาชนได้รับบริการและสวัสดิการจากเทศบาลอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์        ประชาชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์        ประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์        ประชาชนสามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนและลดปัญหายาเสพติด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์        มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์        โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

 

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์               1.1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและยกย่องคนดี

                           1.2  ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์               2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

                           2.2 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

                           2.3 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์               3.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                           3.2  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์               4.1  การปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ประชาชน  ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                           4.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์               5.1  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยแก่ชุมชน

                           5.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์               6.1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

                           6.2  การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์               7.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 31 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77