smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


เทศบัญญัติตำบล


รายการวันที่
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256016 มกราคม 2561
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (หยอดเหรียญ19 ตุลาคม 2559
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 255919 ตุลาคม 2559
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร19 ตุลาคม 2559
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน12 พฤศจิกายน 2558
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง ตลาด12 พฤศจิกายน 2558
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอา12 พฤศจิกายน 2558
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ12 พฤศจิกายน 2558
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ12 พฤศจิกายน 2558
เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 12 พฤศจิกายน 2558

 [1]