smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


งานทะเบียนพาณิชย์


รายการวันที่
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือมอบอำนาจ16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : คำขอรับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนที่โดยสังเขป16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดเกี่ยวกับ WEBSITE16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ หสม.16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่16 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร : คำขอจดทะเบียนพาณิชย์16 พฤศจิกายน 2558
กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์16 พฤศจิกายน 2558
บทกำหนดโทษ16 พฤศจิกายน 2558
อัตราค่าธรรมเนียม16 พฤศจิกายน 2558
เอกสารที่ใช้กรณีการคัดรับรองสำเนา การขอตรวจเอกสารทะเบียนพาณิชย์16 พฤศจิกายน 2558
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนยกเลิก (กรณีบุคคลคนเดียว)และ (กรณีห้างหุ้นส่วนสามั16 พฤศจิกายน 2558
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (กรณีบุคคลคนเดียว)16 พฤศจิกายน 2558
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลคนเดียว)16 พฤศจิกายน 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249916 พฤศจิกายน 2558

 [1]