smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


คู่มือสำหรับประชาชน


รายการวันที่
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1)21 มีนาคม 2559
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1)21 มีนาคม 2559
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ21 มีนาคม 2559
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)21 มีนาคม 2559
การรับชำระภาษีป้าย (1)21 มีนาคม 2559
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2)21 มีนาคม 2559
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)21 มีนาคม 2559
การแจ้งถมดิน (1)21 มีนาคม 2559
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)21 มีนาคม 2559
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)21 มีนาคม 2559
การแจ้งขุดดิน (1)21 มีนาคม 2559
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)21 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249921 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249921 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.21 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.21 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.21 มีนาคม 2559
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจ21 มีนาคม 2559
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (1)21 มีนาคม 2559
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (1)21 มีนาคม 2559

 [1]  2  3  4