smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริต


รายการวันที่
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น24 กรกฎาคม 2563
เจตนารมณ์การป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น23 ธันวาคม 2558

 [1]