smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


กฏหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต


รายการวันที่
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน12 พฤศจิกายน 2558
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522แก้ไข ฉ2 ฉ3 ฉ4(ล่าสุด)12 พฤศจิกายน 2558
น8_แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่12 พฤศจิกายน 2558
น7_ผู้รับอนุญาตแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานและแจ้งผู้ควบคุมงานคนใหม่12 พฤศจิกายน 2558
น6_ผู้ควบคุมงานแจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน12 พฤศจิกายน 2558
น5_ผู้รับอนุญาตแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน12 พฤศจิกายน 2558
ตาม39ทวิ_แบบแจ้ง12 พฤศจิกายน 2558
ข๘ คำขอโอนอนุญาตอาคาร12 พฤศจิกายน 2558
ข๖ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร12 พฤศจิกายน 2558
ข๕ คำขอต่ออายุใบอนุญาต12 พฤศจิกายน 2558
ข๔ คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ12 พฤศจิกายน 2558
ข๓ คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร12 พฤศจิกายน 2558
ข๒ คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร12 พฤศจิกายน 2558
ข๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร12 พฤศจิกายน 2558
ข๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(มากกว่า๓หลัง)12 พฤศจิกายน 2558

 [1]