smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


แผนพัฒนาเทศบาล


รายการวันที่
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256409 ตุลาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2562) เพิ่มเติม (ครั้ง27 กันยายน 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256327 กันยายน 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562)13 สิงหาคม 2562
แผนพัมนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)28 มิถุนายน 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256205 พฤศจิกายน 2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-256223 มิถุนายน 2559
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 255930 พฤศจิกายน 2558
แผนพัฒนาสามปี 2559-256110 พฤศจิกายน 2558
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 110 พฤศจิกายน 2558
แผนพัฒนาสามปี 2558-256010 พฤศจิกายน 2558
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 255810 พฤศจิกายน 2558
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 255710 พฤศจิกายน 2558

 [1]