smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


ระเบียบข้อกฎหมาย


รายการวันที่
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น07 มกราคม 2562
พรบ.เทศบาล11 ธันวาคม 2558
รัฐธรรมนูญ11 ธันวาคม 2558
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น11 ธันวาคม 2558
พรบ.เทศบาลฉบับที่1311 ธันวาคม 2558
พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน11 ธันวาคม 2558
พรบ.โรงงาน11 ธันวาคม 2558
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ธันวาคม 2558
พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นฉบับ 245711 ธันวาคม 2558
พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นฉบับที่1111 ธันวาคม 2558
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น11 ธันวาคม 2558
พรบ.ภาษีโรงเรืองและที่ดิน11 ธันวาคม 2558
พรบ.ภาษีป้าย11 ธันวาคม 2558
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่11 ธันวาคม 2558
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา11 ธันวาคม 2558
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปกครอง11 ธันวาคม 2558
พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง11 ธันวาคม 2558
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร11 ธันวาคม 2558
พรบ.ขุดดินถมดิน11 ธันวาคม 2558
พรบ.การทะเบียนราษฎร11 ธันวาคม 2558

 [1]  2