smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256427 พ.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256424 พ.ค. 2564
3ระเบียบ มท.ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
4ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256325 พ.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25541 ต.ค. 2563
6ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256320 ก.ค. 2563
7พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254224 ก.พ. 2563
8พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256320 ม.ค. 2563
9ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256116 ม.ค. 2563
10กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรีบ พ.ศ. 256210 ม.ค. 2563
11กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ฯคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25627 ม.ค. 2563
12การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
13กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทน อปท. พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
14กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภาพ พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
15กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256225 ธ.ค. 2562
16ประกาศ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256216 ก.ย. 2562
17ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256220 ส.ค. 2562
18กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 ก.ค. 2562
19พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25625 ก.ค. 2562
20ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 มิ.ย. 2562

1234  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 167 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52