smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


มาตรการป้องกันการทุจริต


รายการวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมปละความโปร่งใส10 กรกฎาคม 2563

 [1]