smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


แผนอัตรากำลัง 3 ปี


รายการวันที่
คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล15 กรกฎาคม 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่องขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยก15 กรกฎาคม 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและออกคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายเจ้า08 กรกฎาคม 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563)18 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขยายระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธ30 มิถุนายน 2561
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256330 มกราคม 2561
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-25602 มีนาคม 2559
ประกาศ กำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลขัวมุง11 มีนาคม 2559
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 มีนาคม 2559
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม06 กุมภาพันธ์ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)04 ธันวาคม 2558

 [1]