smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


ประธานแม่บ้านนางวนิดา ศรีจันทร์
ประธานแม่บ้านตำบลขัวมุงนางสาวอารีย์ จิวหานัง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1นางเกสร กองแก้ว
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 2นางเรืองนันท์ หลังโหน
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 3นางรำไพ มิตาโย
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 4นางจุรีรัตน์ ธิโย
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 5นางไพริน บุญคำ
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 6นางพนิตพิมพ์ อินทพันธ์
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 8นางมลิวรรณ กัณทวงค์
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 9นางสาวพรพิมล คำแสง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 10


อำนาจหน้าที่ ประธานแม่บ้าน

          งานของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องรับผิดชอบหลักๆ คือ การทำอาหาร การเก็บล้างรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้และ การต้อนรับไม่ว่าจะเป็น คณะท่องเที่ยว คณะผ้าป่า รวมถึงบ้านไหนมีงาน เช่นงานทำบุญบ้าน งานศพ หรืองานอื่นๆ ที่ต้องทำอาหาร ก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มแม่บ้านที่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงงานช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นๆ ถ้ามีการร้องขอมา