smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


ฝ่ายปกครองนายศรีบุตร หน่อปัน
กำนันตำบลขัวมุงนายวุฒิชัย แตงทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1นายจำรัส อุปมาณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2นายธวัชชัย พิมสาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3นายธานี พงษ์ปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายเฉลิม ทะนันชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5นายณัฐวุฒิ คำป๊ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายประธาน อารี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8นายอดุลย์ กัณทวงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9นายโกศล ปินตา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


อำนาจหน้าที่ ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานดังต่อไปนี้  คือ

          1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
              - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
              - งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และจัดส่งฟิลม์ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนไปกองบัตร
              - งานเปรียบเทียบปรับคดีความผิดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
              - งานสำรวจเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน
              - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
              - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
              - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
              - งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ                                                
              - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
              - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
              - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              - งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
              - งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              - งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
              - งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
              - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย