smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


ฝ่ายนิติบัญญัตินายพรชัย ไชยสิทธิ์
ประธานสภานายอาทิตย์ สิทธิชนะพงศ์
รองประธานสภานายสมชาย ดวงทวี
เลขานุการสภานายอนันต์ จาปัญญะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายประเสริฐ ยานะวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายจำลอง พงษ์ดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายไตรวุฒิ สุขร่องช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายบุญรัตน์ กันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นางสุพิน ญาณะวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


อำนาจหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติ

          ฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล หรือสภาเทศบาล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

          1. เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง
          2. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและเลือกตั้งบุคคลตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
          3. รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี
          4.  อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
          5.  ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ : ร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของเทศบาล
          6.  ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิเลือกตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี : เสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
          7.  ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศใช้ประชาชนทราบ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ : การออกเสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น