ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สำนักปลัดนายสมชาย ดวงทวี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาวกรภัทร อินตา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวสิริกร จตุมงคลชัย
นิติกร


นางพัชรินทร์ บุรีคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวราตรี ฟองมูล
บุคลากรนางกรรณิการ์ นิปุณะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายบรรเจิด อินทะยัง
เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวนันทิตา อินต๊ะโคตร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรรณี ปินตา
แม่ครัวนายอนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายรังสรรค์ ปันทะ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำนายกำพล ดวงศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายนิคม อินถอด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชัย ไชยมูล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุบรรณ์ อิมะนันท์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์ โพขวาง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุวิทย์ กันยานะ
พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งงานในกองงาน ดังนี้
                    ๑.  ฝ่ายอำนวยการ
                         ๑.๑  งานบริหารทั่วไป
                         ๑.๒  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                         ๑.๓  งานประชาสัมพันธ์
                         ๑.๔  งานธุรการ
                    ๒.  งานการเจ้าหน้าที่
                    ๓.  งานนิติการ
                    ๔.  งานกิจการสภา
                    ๕.  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
                    ๖.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    ๗.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                    ๘.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    ๙.  งานเลือกตั้ง