smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


สำนักปลัดนางสาวคันธรส อยู่คง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกรภัทร อินตา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวราตรี ฟองมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสิริกร จตุมงคลชัย
นิติกรชำนาญการ


นางพรทิพย์ พรมจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกรรณิการ์ นิปุณะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนันทิตา อินต๊ะโคตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายบรรเจิด อินทะยัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายอนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวพรรณี ปินตา
แม่ครัว


นายรังสรรค์ ปันทะ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


นายวิชัย ไชยมูล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุบรรณ์ อิมะนันท์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์ โพขวาง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุวิทย์ กันยานะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกำพล ดวงศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายนิคม อินถอด
พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งงานในกองงาน ดังนี้
                    ๑.  ฝ่ายอำนวยการ
                         ๑.๑  งานบริหารทั่วไป
                         ๑.๒  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                         ๑.๓  งานประชาสัมพันธ์
                         ๑.๔  งานธุรการ
                    ๒.  งานการเจ้าหน้าที่
                    ๓.  งานนิติการ
                    ๔.  งานกิจการสภา
                    ๕.  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
                    ๖.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    ๗.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                    ๘.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    ๙.  งานเลือกตั้ง