ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม






กองคลัง



นางมะลิวัลย์ แสนจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางเรณู ศรีตา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอัจฉโรบล คุ้มหน่อแก้ว
นักวิชาการพัสดุ



นางหทัยวรรณ ณ ลำพูน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



นางธันญ์วริน คงสัตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวพัชราภรณ์ โพขวาง
พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

          ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำ งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย   งานจัดเก็บรายได้ งานการพาณิชย์  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานในกองงาน ดังนี้
                    ๑.  งานการเงินและบัญชี
                    ๒.  งานพัสดุและทรัพย์สิน
                    ๓.  งานพัฒนารายได้
                    ๔.  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                    ๕.  งานธุรการ