smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


กองคลังนางมะลิวัลย์ แสนจาย
ผู้อำนวยการกองคลังนางเรณู ศรีตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอัจฉโรบล คุ้มหน่อแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางหทัยวรรณ ณ ลำพูน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางธันญ์วริน คงสัตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี


อำนาจหน้าที่ กองคลัง

          ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำ งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย   งานจัดเก็บรายได้ งานการพาณิชย์  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานในกองงาน ดังนี้
                    ๑.  งานการเงินและบัญชี
                    ๒.  งานพัสดุและทรัพย์สิน
                    ๓.  งานพัฒนารายได้
                    ๔.  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                    ๕.  งานธุรการ