smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


กองช่างนายสิทธิชัย รุ่งศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่างนายสาโรจน์ เอี่ยมโพธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส


นายธงชัย ยะแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้านายสมพร ฟองมูล
พนักงานจ้างทั่วไป


อำนาจหน้าที่ กองช่าง

          ทำหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การวางแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานอาคาร งานทาง งานสะพานและท่อลอด งานชลประทาน งานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร งานภูมิทัศน์ งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ การรวบรวมประวัติ ข้อมูล สถิติ และติดตาม การควบคุมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือและเครื่องใช้ งานจัด การสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว การควบคุมดูแลรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย งานควบคุมตามระเบียบ กฎหมายด้านอาคาร แผนที่ ผังเมือง และภารกิจถ่ายโอนด้านช่าง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานตามภารกิจภายในส่วนราชการ กองช่าง ดังนี้
                    ๑.  งานแบบแผนและก่อสร้าง
                    ๒.  งานการโยธา
                    ๓.  งานธุรการ