smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


กองการศึกษานางสาวลลิตา ปวะบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนวราห์ เรือนคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวสายทอง กันทะโว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสมหญิง วิชามูล
ครู ค.ศ.1 รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาววิจิตราภรณ์ วัฒนานิวัต
ครู ค.ศ.1


นางอุบลวรรณ สุขเมือง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางสาวอรนุช อินต๊ะ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นายวิชัย ทองเงา
พนักงานจ้างทั่วไป


อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

          กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา และการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงาน ดังนี้
                    ๑.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
                    ๒.  งานแผนงานและโครงการ
                    ๓.  งานธุรการ
                    ๔.  งานการศึกษาปฐมวัย
                    ๕.  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน