smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


E-service

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แบบบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม พ.ศ.2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศอำเภอสารภี 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:-  ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท.และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.10
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนราชการ ปีประจำปี 2566
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.9
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.8
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน รู้รับปรับตัว เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง ของ เทศบาลตำบลขัวมุง ม.6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เริ่มบริเวณบ้านนายจันทร์ มิตาโย) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เริ่มบริเวณบ้านนายพรชัย ไชยสิทธิ์) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณปากทางซอย 8) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ช่วงต่อ เริ่มบริเวณสวนนายสกล จาปัญญะ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 6/1 และซอย 7/1 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำลำเหมืองล้องโป่ง หมู่ 10 (บริเวณสวนนายสนิท ศรีตันดา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมขนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าร้านพรประสงค์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ ตำบลขัวมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 2 ตำบลขัวมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไปฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ม.4 เชื่อม ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนม.4 เชื่อมม.3 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน  
-:- ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 66 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง 

คลองล้องบ่าม่วง หมู่ที่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วัดขัวมุง
กระดาษสา
จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ
จักสานไม้ไผ่ นายสมควร
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:-  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการ 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
-:- เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
-:- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
237
เดือนนี้
11,651
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,561
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
352,890
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 165 237 11,651 6,296 52,561 58,670 352,890 3.236.46.172