ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุงได้ประกาศรัยสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน เป็นต้นไปนั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 15 คน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

         1. นางสาวอาทิตญา  แข็งแรง

         2. นางสาววริศรา  ปัญญาทา

         3. นางสาวดาราณี  กองใจ

         4. นางสาวธนัชพร  นาซ้าย

         5. นางสาวอรพรรณ  ยาธิราช

         6. นางสาวปณัดดา  มาใจมูล

         7. นางสาวขวัญลดา  คำปวน

         8. นางสาวธัญลักษณ์  โพธายะ

         9. นายณัฐภัทร  ศรีคำมา

         10.นางสาวกุลสตรี  ศรีคำมา

         11. นายปัญญากร  พยาคำ

         12. นายอิศรพงศ์  ไชยตน

         13. นายวันเฉลิม  ปันละ

         14. นายสิทธิชัย  บุญแก้ว

         15. นายพิพัฒน์  จิติปานะ

          ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อยืนยันความประสงค์เข้าทำงาน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.

 27 มีนาคม 2562

 04 มกราคม 2562

 04 มกราคม 2562

          
 04 มกราคม 2562

 

 

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง จะจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขัยเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 


 


 12 พฤศจิกายน 2561

          จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อำเภอสารภีพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ และการจุด และปล่อยโคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้านคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ในช่วเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแอกสารแนบ
 12 พฤศจิกายน 2561

          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 68ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ QR code ตามเอกสารที่แนบมานี้
 12 พฤศจิกายน 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ๖ 2561 - 2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
          ตำแหน่งที่รับสมัคร
                  1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
                  2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป        จำนวน 1 อัตรา
ตามเอกสารแนบ
 22 ตุลาคม 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
และมีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
         ตำแหน่งที่รับสมัคร
         1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
         2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป         จำนวน 1 อัตรา
          เทศบาลตำบลขัวมุง ขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจและประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัตรครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ
 
      
 22 ตุลาคม 2561

 20 สิงหาคม 2561

 06 สิงหาคม 2561

        เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ะื่อแห้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน่้าที่ของเทศบาลตำบล ระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)
        ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมประชาคมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลถตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงประกาศกำหนดการประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 03 กรกฎาคม 2561

        ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อไปดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
        เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีความสนใจและประสงค์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจราณา ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 26 มิถุนายน 2561

          เพื่อ ให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ หากพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือประชาชนทั่วไป มีข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ข้อท้วงติง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อการปรับปรุงการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ หรือเพื่อการปรับปรุงการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ตามเอกสารแนบท้ายนี้
 15 มิถุนายน 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด กองการศึกษา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 04 พฤษภาคม 2561

 [1]  2  3  4  5 .....