smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

    ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย และส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ติดชื้อจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประกอบกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

สอบถามเพิ่มเติม : กองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง โทร. 053-429622 ต่อ 13

30 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

      ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย และส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ติดชื้อจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประกอบกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

สอบถามเพิ่มเติม : กองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง โทร. 053-429622 ต่อ 13

16 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

4 ขั้นตอนง๊าย..ง่าย!! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล เพียงโหลดแอพ Smart Vote (4 เมษายน 64 วันสุดท้ายแล้วนะ) หรือ ลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

01 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง ผลการนับคะเเนนเลือกตั้ง

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง ผ.ถ. 5/8

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง ส.ถ. 5/8

30 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง  ขึ้นทะเบียนรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
29 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
25 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
พบเห็นทุจริตการเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
 
 
 
25 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แนวทางปฏิบัติ กรณีการดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

         

         เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารประเภทอื่น เพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม

เทศบาลตำบลขัวมุง ขอแจ้งให้ เจ้าของอาคาร ที่มีความประสงค์ จะดำเนินการ ดัดแปลง หรือ เปลี่ยน การใช้อาคาร มาประกอบธุรกิจ โรงแรม ที่ต้องดำเนินการ ตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภท อื่นที่ใช้ ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามคำสั่ง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6 / 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริม และพัฒนา การประกอบธุรกิจ โรงแรมบางประเภท จะสิ้นผล บังคับใช้ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

  จึงขอให้ เจ้าของอาคาร ที่มีความประสงค์ จะดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน    วันที่ 18 สิงหาคม 2564

  หรือติดต่อ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง ในวันและเวลาราชการ

23 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
**ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564**
โดยมีข้อมูลที่จะต้องกรอก ดังนี้้
1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3.ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4.นามสกุลภาษาไทย
5.วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
19 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ
บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท
ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว
บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาท
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"
11 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
08 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อใบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (แบบ ส.ถ.ผ.ถ. ๑/๗)

01 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้
1. สม้ครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
01 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ :: จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (294 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 32 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77