ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 04 มกราคม 2562

 04 มกราคม 2562

          
 04 มกราคม 2562

 

 

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง จะจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขัยเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 


 


 12 พฤศจิกายน 2561

          จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อำเภอสารภีพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ และการจุด และปล่อยโคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้านคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ในช่วเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแอกสารแนบ
 12 พฤศจิกายน 2561

          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 68ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ QR code ตามเอกสารที่แนบมานี้
 12 พฤศจิกายน 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ๖ 2561 - 2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
          ตำแหน่งที่รับสมัคร
                  1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
                  2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป        จำนวน 1 อัตรา
ตามเอกสารแนบ
 22 ตุลาคม 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
และมีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
         ตำแหน่งที่รับสมัคร
         1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
         2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป         จำนวน 1 อัตรา
          เทศบาลตำบลขัวมุง ขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจและประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัตรครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ
 
      
 22 ตุลาคม 2561

 20 สิงหาคม 2561

 06 สิงหาคม 2561

        เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ะื่อแห้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน่้าที่ของเทศบาลตำบล ระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)
        ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมประชาคมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลถตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงประกาศกำหนดการประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 03 กรกฎาคม 2561

        ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อไปดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
        เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีความสนใจและประสงค์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจราณา ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 26 มิถุนายน 2561

          เพื่อ ให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ หากพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือประชาชนทั่วไป มีข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ข้อท้วงติง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อการปรับปรุงการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ หรือเพื่อการปรับปรุงการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ตามเอกสารแนบท้ายนี้
 15 มิถุนายน 2561

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด กองการศึกษา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 04 พฤษภาคม 2561

         ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคม - พฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทางบก และทางอากาศ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันแและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งปี 2560-2561 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ "51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่เราไร้หมอกควัน" 51 วันร่วมใจ ดึงฟืน ออกจากไฟ" และ "51 วันเชียงใหม่ปลอดควันและไฟป่า" ซึ่งหากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป
 08 กุมภาพันธ์ 2561

 [1]  2  3  4  5 .....