ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม               ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัคัตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม- 13กุมภาพันธ์ 2563

 22 มกราคม 2563

              ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 

 22 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ด้วยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ จัดเวทีแสดงความสามารถและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย

                  ในการนี้ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล รถจักรยาน หรือทุนการศึกษา ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เพื่อมอบเป็นของขวัญและของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว โดยสามารถนำของขวัญของรางวัล รถจักรยานหรือทุนการศึกษา มอบได้โดยตรง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง หรือแจ้งความประสงค์มายังเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9622 ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2563 และขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดขัวมุง

 02 มกราคม 2563

 ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนโครงการ

จังหวัด แผนพัฒนาการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฎิบัติการราชการประจำปี จังหวัด และ แผนเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ

กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลขัวมุง

           เพื่อให้การฎิบัติงานของเทศบาลตำบล ขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3พ.ศ.2561จึงขอประการใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น(ปี 2561-2565)ของ เทศบาลตำบลขัวมุง

21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

 26 พฤศจิกายน 2562

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนพัมนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราขการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทะิภาพ ของเทสบาลตำบลขัวมุง

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลขัวมุงให้ทราบโดยทั่วกัน

 20 มิถุนายน 2562

      เนื่องด้วยเทสบาลตำบลขัวมุง จะดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหยังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึงได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือตำบล ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลขัวมุง ทั้งนี้ เทศบาลได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการคัดเลือกสัดส่วนดังกล่าว เทศบาลตำบลขัวมุงจึงประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 04 มิถุนายน 2562

          เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมตำบล ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการต่างๆเพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

          ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมประชาคมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูดต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงประกาศกำหนดการประชาคมตำบลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562

 04 มิถุนายน 2562

          โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นให้เก็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดามารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการคุ้มครองทางสังคมที่ทัดเทียมนานาประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 29 พฤษภาคม 2562

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุงได้ประกาศรัยสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน เป็นต้นไปนั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 15 คน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

         1. นางสาวอาทิตญา  แข็งแรง

         2. นางสาววริศรา  ปัญญาทา

         3. นางสาวดาราณี  กองใจ

         4. นางสาวธนัชพร  นาซ้าย

         5. นางสาวอรพรรณ  ยาธิราช

         6. นางสาวปณัดดา  มาใจมูล

         7. นางสาวขวัญลดา  คำปวน

         8. นางสาวธัญลักษณ์  โพธายะ

         9. นายณัฐภัทร  ศรีคำมา

         10.นางสาวกุลสตรี  ศรีคำมา

         11. นายปัญญากร  พยาคำ

         12. นายอิศรพงศ์  ไชยตน

         13. นายวันเฉลิม  ปันละ

         14. นายสิทธิชัย  บุญแก้ว

         15. นายพิพัฒน์  จิติปานะ

          ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อยืนยันความประสงค์เข้าทำงาน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.

 27 มีนาคม 2562

 04 มกราคม 2562

 04 มกราคม 2562

          
 04 มกราคม 2562

 

 

          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง จะจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขัยเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 


 


 12 พฤศจิกายน 2561

          จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อำเภอสารภีพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ และการจุด และปล่อยโคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้านคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ในช่วเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแอกสารแนบ
 12 พฤศจิกายน 2561

          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 68ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ QR code ตามเอกสารที่แนบมานี้
 12 พฤศจิกายน 2561

 [1]  2  3  4  5 .....