smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การติดต่อเทศบาลตำบลขัวมุงด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เทศบาลตำบลขัวมุงขอประชาสัมพันธ์การติดต่อกับเทศบาลตำบลขัวมุงด้วยไปรษย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ชื่ออีเมล :: saraban_05501906@dla.go.th

18 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
18 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
15 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

             ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการรวมผลคะเเนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง  ของเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

14 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคม เพื่อรักษาการจ้างงาน ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย (3,000 บาท คนต่อเดือน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น (สอบถามเพิ่มเติม 053-112744 ต่อ 22,23)
***********ลงทะเบียน คลิ๊ก https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe....
10 พฤศจิกายน 2564

 ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 7 – 13 พ.ย.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 15 – 23 พ.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
07 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
05 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
05 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

                เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

                - ห้ามมิให้มีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) โดยอำเภอสารภีมีพื้นที่ ดังกล่าวจำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล หนองผึ่ง และสันทราย

                - พื้นที่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศและนอกเขตเฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) คือพื้นที่ตำบลอื่นนอกเหนือจากตำบลข้างต้น สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟหรือวัตถุอื่นใดขึ้นสู่อากาศได้ 2 วัน คือวันลอยกระทงเล็ก(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ) และวันลอยกระทงใหญ่ (แรม 1 ค่ำ เดือน 12) ทั้งนี้ จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าต่อนายอำเภอก่อนวันจุด และปล่อยไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะมีความผิด

 

05 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
????  เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
????  โดยกำหนดรับสมัครในระหว่าง วันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-429-622
01 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: คณะกรรมการการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เชิญชวนชาวตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

01 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
25 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
14 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (377 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 169 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52