smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<ตำบลขัวมุง มี จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นายชาญวิทย์ บุญวิจิตร

2.นางวัชรี โสมวงศ์

3.นางดุษฎี ยุรยาตร์

4.นางสำอางค์ อินภิบาล

 14 ตุลาคม 2563

 02 ตุลาคม 2563

 26 สิงหาคม 2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 05 สิงหาคม 2563

สนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย

 24 กรกฎาคม 2563

สนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย

 24 กรกฎาคม 2563

สนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย

 24 กรกฎาคม 2563

สนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย

 24 กรกฎาคม 2563

เครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง

 24 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ ต.ขัวมุง ที่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนละ 3,000 บาท ผู้ที่โอนเข้าบัญชีสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ส่วนที่ผู้รับเงินสด ทางเทศบาลตำบลขัวมุง จะดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิต่อไป

 20 กรกฎาคม 2563

????#ประชาสัมพันธ์ ????ผู้พิการในเขตตำบลขัวมุง ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว (โดยป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน) ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน สามารถลงทะเบียนและกรอกคำขอสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ได้ที่ เทศบาลตำบลขัวมุง ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่ตำบลขัวมุง ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน/ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือ ให้อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
3.มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเป็นผู้ออกให้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร
4.จะต้องยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯในการประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออกเมื่อได้รับการร้องขอ
***หมายเหตุ*** ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับจังหวัดจะพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญตามข้อเท็จจริง และส่งให้สภากาชาดไทยพิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลขัวมุง โทร.053-429622

 16 กรกฎาคม 2563

 15 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มารับบริการของเทศบาลตำบลขัวมุง
ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
สามารถตอบแบบสอบถามได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดย สแกน QR Code นี้หรือเข้าไปยังลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/usmczh แล้วดำเนินการตามขั้นตอน

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ

 09 มิถุนายน 2563

 25 พฤษภาคม 2563

 22 พฤษภาคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....