ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
และมีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
         ตำแหน่งที่รับสมัคร
         1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
         2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป         จำนวน 1 อัตรา
          เทศบาลตำบลขัวมุง ขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจและประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัตรครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ
 
      
 22 ตุลาคม 2561