ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
        เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ะื่อแห้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน่้าที่ของเทศบาลตำบล ระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)
        ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมประชาคมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลถตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงประกาศกำหนดการประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 03 กรกฎาคม 2561