ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมตำบล

          เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมตำบล ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการต่างๆเพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

          ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมประชาคมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูดต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงประกาศกำหนดการประชาคมตำบลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562

 04 มิถุนายน 2562