ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 68ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ QR code ตามเอกสารที่แนบมานี้
 12 พฤศจิกายน 2561