ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล

      เนื่องด้วยเทสบาลตำบลขัวมุง จะดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหยังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึงได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือตำบล ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลขัวมุง ทั้งนี้ เทศบาลได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการคัดเลือกสัดส่วนดังกล่าว เทศบาลตำบลขัวมุงจึงประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 04 มิถุนายน 2562