smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนพัมนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราขการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทะิภาพ ของเทสบาลตำบลขัวมุง

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลขัวมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลขัวมุงให้ทราบโดยทั่วกัน

 20 มิถุนายน 2562