ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563)

                  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562)ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2584 ข้อ 22/2และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08/10.3/ว06046

 13 มีนาคม 2563