smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง (ครั้งที่ 2)23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลขัวมุง29 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาด (ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดฯ) 31 สิงหาคม 2564
ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกเหนือ ห11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนก12 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้28 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราช09 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 เลียบลำเหมืองพญาคำ)17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 14 พฤศจิกายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256326 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว21 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)14 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในพื้นที่ตำบลขัวมุง จำนวน 6 โครงการ05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านป่าเดื่อ22 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพประจำตำบลขัวมุง ครั้งที่ 212 พฤษภาคม 2554
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา11 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ20 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท27 พฤศจิกายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน 20 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256308 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร17 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ) 06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 1006 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้างเทศบาลตำบลขัวม28 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.223 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (ต่อเนื่อง) ลงลำเหมืองผึ้ง23 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) 23 กรกฎาคม 2561
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงพร้อมห้องประชุม ๒ ชั้น 25 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคา,ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประส20 กุมภาพันธ์ 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256418 พฤศจิกายน 2564
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 64 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)25 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256425 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256420 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256426 สิงหาคม 2564
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 64 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)20 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256420 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256422 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256413 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256429 เมษายน 2564
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 64 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)27 เมษายน 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 166 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52