smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


วัดขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัดขัวมุง ตั้งอยู่เลขที่ 61 – 92 บ้านขัวมุง หมู่ที่ 5 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ส.ค.1 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 40 วา 2 ศอก จดคลองส่งน้ำสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 36 วา จดตรอก ทิศตะวันออกประมาณ 28 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 38 วา จดที่ของเอกชน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 240 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารทรงไทย ภายในมีไม้ค้ำยันรูปสัตว์ต่าง ๆ และลวดลายไทย ขื่อแกะสลักลวดลายไทย เสาและเครื่องบนเป็นไม้สัก ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ศาลาบาตร 2 หลัง และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ประชาชนเรียกชื่อว่า หลวงพ่อมหาศาล พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร วัดขัวมุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2292 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ 1 พระสิทธิชัย พ.ศ. 2342 – 2351
รูปที่ 2 พระปัญญาวชิร พ.ศ. 2351 – 2366
รูปที่ 3 พระอินต๊ะหลวง พ.ศ. 2366 – 2383
รูปที่ 4 พระอุตตมอง พ.ศ. 2383 – 2412
รูปที่ 5 พระนันตา พ.ศ. 2412 – 2423
รูปที่ 6 พระคุณา สิริจนฺโท พ.ศ. 2413 – 2443
รูปที่ 7 พระยาวิชัย พ.ศ. 2443 – 2444
รูปที่ 8 พระสุธะ พ.ศ. 2444 – 2468
รูปที่ 9 พระกันทะวงศ์ พ.ศ. 2468 – 2469
รูปที่ 10 พระคุณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2469 – 2502
รูปที่ 11 พระครูปุญญาภิวัฒน์
รูปที่ 12 พระครูพัณฑิตานุวัตร ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2476 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2525 นอกจากนี้ ทางวัดเป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ สถานที่ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน สถานที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาชน และสถานที่ตั้งที่พยาบาลแก่ประชาชนด้วยยาแผนโบราณ
20 ตุลาคม 2558

วัดปากเหมือง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

20 ตุลาคม 2558

วัดป่าเดื่อ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
      วัดป่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 66/83 บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา แบบแจ้งการครอบครองเลขที่ 244 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 32 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 36 วา 2 ศอก จดแม่น้ำปิง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆังวิหาร หอไตร ศาลาบาตร และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ วัดป่าเดื่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2392 มีครูบาอุตตะมะ ซึ่งเป็นพระพม่าเป็นผู้ก่อสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
 รูปที่ 1 ครูบาอุตตะมะ พ.ศ. 2392 – 2415
รูปที่ 2 ครูบาเทพวงษ์ พ.ศ. 2415 – 2445
รูปที่ 3 ครูบาปัญญาปญญาวโร พ.ศ. 2445 – 2464
รูปที่ 4 ครูบาอินตา
รูปที่ 5 พระอินสม อินทจักวังโส พ.ศ. 2520 – 2527
รูปที่ 6 พระนิพนธ์ ภูริวฑฺฒโก ปัจจุบัน
20 ตุลาคม 2558

วัดไร่ดงพุทธาราม,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
       วัดไร่ดงพุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดหัวดง ซึ่งเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ติดถนนขัวมุง – สันทรายมหาวงศ์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 32194 เล่มที่ 322 หน้า 94 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีลำเหมืองสาธารณะตัดผ่าน ทิศเหนือติดกับลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดกับลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับบริเวณทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดถนนสายขัวมุง – สันทราย ต่อมาปี 2536 ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีพระอธิการธีรศักดิ์ ฐานิสสโร เจ้าอาวาสร่วมกันศรัทธา ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างเสนาสนะประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ ศาลาการเปรียญหลวงพ่อทองคำ, หอไตร, กุฏิสงฆ์หลวงพ่อเงิน, อุโบสถหลวงพ่อพุทธ วิหารหลวงพ่อเพชรพุทธามงคล วิหารบูรพาจารย์หลวงพ่อแก้วสมใจนึก, ศาลาโรงครัว – หอฉันหลวงพ่อมีลาภ ต่อมาได้รับยกฐานะจากวัดร้าง ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ตามประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2546 และได้ใบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหัวดงร้าง เป็นวัดไร่ดงพุทธาราม ตามเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เหตุผลเพราะมีชื่อวัดซ้ำกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีภิกษุ 1 รูป สามเณร 6 รูป พระปลัดธีรศักดิ์ ฐานิสสโร เป็นเจ้าอาวาส
20 ตุลาคม 2558

วัดศรีมูลเรือง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วัดศรีมูลเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านปากเหมือง หมู่ที่ 3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 12ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 375 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารศาลาบาตร กุฏิสงฆ์ โรงครัว และพระบรมธาตุ วัดศรีมูลเรือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อ วัดปากเหมืองใหม่ “พระอธิการคำมูล สุริโย” ร่วมกับนายวงค์ นางสุกัณทา เป็นประธานพร้อมใจกับประชาชนบูรณะวัดร้าง สร้างขึ้นใหม่ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
1. พระอธิการคำมูล สุริโย พ.ศ. 2478 – 2501
2. พระสว่าง อินภิบาล พ.ศ. 2501 – 2502
3. พระบุญปั๋น ชินวโร พ.ศ. 2502 – 2503
4. พระทองดี รตนโชโต พ.ศ. 2503 – 2504
5. พระบุญธรรม ไชยวงษ์ พ.ศ. 2504 – 2505
6. พระอธิการบุญน้อย อตฺตมิตฺโต พ.ศ. 2505 – 2535
7. พระสมศักดิ์ พุทธฺสาโร พ.ศ. 2532 – 2536
8. พระอธิการจำรัส กนฺตจาโร พ.ศ. 2540
9. พระปลัดธีรศักดิ์ ฐานิสฺสโร ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดศรีมูลเรือง สถานที่ตั้งกลุ่มธนาคาร การเกษตร และทางวัดให้ใช้สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ประชุมราษฎร ที่ประชุมกลุ่มหนุ่มสาว

อ้างอิงรูปจาก : http://www.templethailand.org
20 ตุลาคม 2558

วัดหัวดง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ประวัติวัดหัวดง วัดหัวดงสร้างเมื่อ พ.ศ.2414 โดยมีผู้เริ่มการก่อสร้างวัด คือ ลุงเมธา ลุงใจ๋ ลุงปวง ลุงแปง ลุงเป็ง ลุงจั๋นต๊ะ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้
1.ครูบากัณฑ์ กิตตสทฺโท พ.ศ. 2414 – 2424 ย้ายกลับวัดบ้านปง อ.หางดง
2.พระอธิการตา นนฺตาวิราโส พ.ศ. 2424 – 2428 ลาสิกขา
3.พระอธิการสุริยา สุริโย พ.ศ. 2428 – 2430 ย้ายไปอยู่วัดชัยมงคล วังมุย
4.พระจันทร์ คันธาวิราโส พ.ศ. 2430 – 2431 ลาสิกขา
5.ครูบาเต็ป เตปวงค์ พ.ศ. 2431 – 2454 มรณภาพ ประชุมเพลิงที่วัดใหม่ครูบาเจ้าเทือง
6.พระอธิการใจ๋ ชยฺลงฺกาโล พ.ศ. 2454 – 2464 ลาสิกขา
7.พระอธิการตี้ นารทวิราโส พ.ศ. 2464 – 2470 ลาสิกขา
8.พระอธิการแก้ว อินทจกฺวิราโส พ.ศ. 2470 – 2474 ลาสิกขา
9.พระครูปัน ปัณฑิโต พ.ศ. 2474 – 2518 มรณภาพ
10.พระครูวิสุทธิ์ประภากร พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน


รูปอ้างอิง : http://www.templethailand.org
20 ตุลาคม 2558

วัดอุทุมพาราม,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

20 ตุลาคม 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 31 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77