smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<วัดขัวมุง
   วัดขัวมุง ตั้งอยู่เลขที่ 61 – 92 บ้านขัวมุง หมู่ที่ 5 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ส.ค.1 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 40 วา 2 ศอก จดคลองส่งน้ำสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 36 วา จดตรอก ทิศตะวันออกประมาณ 28 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 38 วา จดที่ของเอกชน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 240 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารทรงไทย ภายในมีไม้ค้ำยันรูปสัตว์ต่าง ๆ และลวดลายไทย ขื่อแกะสลักลวดลายไทย เสาและเครื่องบนเป็นไม้สัก ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ศาลาบาตร 2 หลัง และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ประชาชนเรียกชื่อว่า หลวงพ่อมหาศาล พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร วัดขัวมุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2292 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ 1 พระสิทธิชัย พ.ศ. 2342 – 2351
รูปที่ 2 พระปัญญาวชิร พ.ศ. 2351 – 2366
รูปที่ 3 พระอินต๊ะหลวง พ.ศ. 2366 – 2383
รูปที่ 4 พระอุตตมอง พ.ศ. 2383 – 2412
รูปที่ 5 พระนันตา พ.ศ. 2412 – 2423
รูปที่ 6 พระคุณา สิริจนฺโท พ.ศ. 2413 – 2443
รูปที่ 7 พระยาวิชัย พ.ศ. 2443 – 2444
รูปที่ 8 พระสุธะ พ.ศ. 2444 – 2468
รูปที่ 9 พระกันทะวงศ์ พ.ศ. 2468 – 2469
รูปที่ 10 พระคุณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2469 – 2502
รูปที่ 11 พระครูปุญญาภิวัฒน์
รูปที่ 12 พระครูพัณฑิตานุวัตร ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2476 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2525 นอกจากนี้ ทางวัดเป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ สถานที่ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน สถานที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาชน และสถานที่ตั้งที่พยาบาลแก่ประชาชนด้วยยาแผนโบราณ
 20 ตุลาคม 2558