smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<วัดป่าเดื่อ
  
      วัดป่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 66/83 บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา แบบแจ้งการครอบครองเลขที่ 244 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 32 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 36 วา 2 ศอก จดแม่น้ำปิง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆังวิหาร หอไตร ศาลาบาตร และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ วัดป่าเดื่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2392 มีครูบาอุตตะมะ ซึ่งเป็นพระพม่าเป็นผู้ก่อสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
 รูปที่ 1 ครูบาอุตตะมะ พ.ศ. 2392 – 2415
รูปที่ 2 ครูบาเทพวงษ์ พ.ศ. 2415 – 2445
รูปที่ 3 ครูบาปัญญาปญญาวโร พ.ศ. 2445 – 2464
รูปที่ 4 ครูบาอินตา
รูปที่ 5 พระอินสม อินทจักวังโส พ.ศ. 2520 – 2527
รูปที่ 6 พระนิพนธ์ ภูริวฑฺฒโก ปัจจุบัน

 20 ตุลาคม 2558