smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<วัดไร่ดงพุทธาราม
  
       วัดไร่ดงพุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดหัวดง ซึ่งเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ติดถนนขัวมุง – สันทรายมหาวงศ์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 32194 เล่มที่ 322 หน้า 94 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีลำเหมืองสาธารณะตัดผ่าน ทิศเหนือติดกับลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดกับลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับบริเวณทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดถนนสายขัวมุง – สันทราย ต่อมาปี 2536 ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา โดยมีพระอธิการธีรศักดิ์ ฐานิสสโร เจ้าอาวาสร่วมกันศรัทธา ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างเสนาสนะประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ ศาลาการเปรียญหลวงพ่อทองคำ, หอไตร, กุฏิสงฆ์หลวงพ่อเงิน, อุโบสถหลวงพ่อพุทธ วิหารหลวงพ่อเพชรพุทธามงคล วิหารบูรพาจารย์หลวงพ่อแก้วสมใจนึก, ศาลาโรงครัว – หอฉันหลวงพ่อมีลาภ ต่อมาได้รับยกฐานะจากวัดร้าง ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ตามประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2546 และได้ใบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหัวดงร้าง เป็นวัดไร่ดงพุทธาราม ตามเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เหตุผลเพราะมีชื่อวัดซ้ำกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีภิกษุ 1 รูป สามเณร 6 รูป พระปลัดธีรศักดิ์ ฐานิสสโร เป็นเจ้าอาวาส

 20 ตุลาคม 2558